پژوهشنامه شهرسازی عدالت (TSUJ) - اهداف و چشم انداز