پژوهشنامه شهرسازی عدالت (TSUJ) - واژه نامه اختصاصی